Archiwum - Przetargi

27 sierpnia 2009 12:15

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opłowego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro.

 

Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-30-12, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem wskazanym powyżej, (osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

olej opałowy - w przewidywanej ilości 35.000 litrów zgodnie z normami i specyfikacjami.

 

Dostawy będą miały charakter okresowy, w miarę występujących potrzeb. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

Termin wykonania: dostawy sukcesywnie w okresie 7 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków znajduje się w SIWZ i ogłoszeniu na stronie internetowej www.bazagmin.plip_dzierzgowo.  

 

Kryterium oceny ofert: cena brutto- waga kryterium: 100%.

 

Oferty należy składać do dnia 7 września 2009 roku do godz.10:00 w :

Urzędzie Gminy w Dzierzgowie

06-520 Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2009 roku o godz.10:15 w:

Urzędzie Gminy w Dzierzgowie - sala konferencyjna.

06-520 Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1.

 

 

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                               Wójt Gminy Dzierzgowo

                                                /-/ Marcin Kołakowski

Przeczytano: 1972 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit