Archiwum - Przetargi

05 marca 2009 11:37

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie bankowej usługi budżetu gminy Dzierzgowo.

                                                                       Dzierzgowo, dnia 04 marca 2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Gmina Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie przy ul. T. Kościuszki 1 , 06-520 Dzierzgowo,   tel. (0-23) 653 30 12 ogłasza przetarg nieograniczony  na

 

wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Dzierzgowo

I. Przedmiotem zamówienia jest :

  1. Kompleksowa obsługa bankowa zamawiającego obejmująca:

1)      Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Urzędu Gminy Dzierzgowo,

2)      Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Jednostek budżetowych gminy Dzierzgowo,

3)      Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Instytucji kultury gminy Dzierzgowo,

4)      Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych innych jednostek organizacyjnych  gminy Dzierzgowo,

  1. Realizacja poleceń przelewu, udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów w  wersji elektronicznej w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy,
  2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  3. Dokonywanie wypłat gotówkowych,
  4. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy),
  5. Wydawanie historii rachunków bankowych  w miarę zapotrzebowania,
  6. W ramach umowy oferent powinien:

·         udzielać gminie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej przez Radę Gminy,

·         udzielać telefonicznie informacji o stanie rachunku bankowego (usługa teleserwis)

·         przyjmować i przechowywać depozyty,

·         Codziennie automatycznie lokować wolne środki finansowe na lokatach jednodniowych overnaight i wielodniowych,

 II.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV.  Termin wykonania zamówienia – 01 kwietnia 2009 - 31 marca 2013 r.

 V.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

  6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie formularza ofertowego wraz z dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

VI. Nie jest wymagane wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:

1/  Cena oferty                                                                60 %,

      2/  Oprocentowanie rachunków                                        5 %,

      3/  Okres kapitalizacji odsetek na rachunkach                  5 %,

      4/  Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym       10 %.

      5/  Oprocentowanie lokat overnaight                              10 %

      6/  Oprocentowanie lokat terminowych                           10 %

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Dzierzgowo nie otwierać przed 20 marca 2009 r.  do godz. 13ºº” w terminie do dnia 20 marca 2009 r. do   godz. 13ºº  w siedzibie zamawiającego w pokoju 6 (sekretariat).

 

 IX. Termin związania ofertą 30 dni.

   X. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

  XI. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów

 XII. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

XIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2009 r. o godz. 13 ³° w siedzibie

      zamawiającego na Sali konferencyjnej

XIV. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Wioletta Kujawa

         tel. (023) 653 30 12 ,  szczegóły przetargu wraz z załącznikami są zamieszczone na stronie :  http://bazagmin.pl/bip_dzierzgowo/

 

 

 

                                                                                             

                                                                      

 

 

                                                                       Wójt

                                               /-/ mgr Marcin Kołakowski

 

 

                              

Przeczytano: 1990 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit