Archiwum - Przetargi

06 lutego 2009 11:14

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys euro na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno

 O g ł o s z e n i e

 

Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

poniżej 14.000 euro na  :

 

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi  gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w :

Urzędzie Gminy w Dzierzgowie

06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1

pok. Nr 14

w  godz. 8.00 – 15.00,

oraz zamieszczona jest na stronie internetowej bazagmin.pl/bip_dzierzgowo zakładka poka

Oferty należy składać do dnia  17.02.2009 roku do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Dzierzgowo

06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1

pok. nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10.10 w:

Urzędzie Gminy w Dzierzgowie

06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1

pok. Nr 12 (sala konferencyjna)

 

Kryterium wyboru oferty:

1. Cena                       – 100%

 

Wadium – 2.000,00 zł

 

 

Termin wykonania zamówienia do 31 maj 2009 roku.

 

Oferenci zostają związani ofertą przez okres 30 dni tj do dnia 17.03.2009 r.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Dzierzgowo, dn. 06.02.2009 r.

Przeczytano: 1786 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit