Archiwum - Przetargi

06 lutego 2009 11:00

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys reuro na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzgowo

Nr sprawy 3411/2/09                                                                              Dzierzgowo, dn. 06.02.2009r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Gminy Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 euro na: bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Dzierzgowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1,   06-520 Dzierzgowo, woj. mazowieckie, tel. 0 23 653 30 12 , fax 0 23 653  32 26,

e-mail: arturk@bazagmin.pl, http://bazagmin.pl/bip_dzierzgowo/ zakładka POKA.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: bieżące utrzymanie dróg żwirowych  na terenie Gminy Dzierzgowo.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, polegające na równaniu dróg równiarką oraz w zależności od potrzeb wbudowania na  tych drogach pospółki żwirowej dostarczonej przez Wykonawcę.  
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: teren Gminy Dzierzgowo  według wskazań Zamawiającego.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
45233141-9

45233142-6
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 14 tys. euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.12.2009r.;                                                                           4) Wymagane wadium: 3.000,00 zł.
5) Zamawiający planuje dokonanie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego ( art. 67 ust 1, pkt. 6 Prawa zamówień publicznych).

 

SEKCJA III: TRYBY
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
cena - 100%

3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia-od 06.02.2009r., dodatkowych wyjaśnień - do 13.02.2009r.
3.2) Termin związania ofertą: liczba dni:30 dni  od ostatecznego terminu składania  ofert.
3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.02.2009r., godzina 1015, Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1, sala konferencyjna.

 

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowego ze środków UE: Nie.

                                                                                   Wójt Gminy Dzierzgowo

                                                                                    /-/ Marcin Kołakowski

Przeczytano: 1906 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit