Archiwum - Przetargi

19 września 2007 20:59

Przetarg nieograniczony pisemny o warości powyżej 14 tys. euro na dostawę sprzętu sportowego do hali sportowej oraz wyposażenie siłowni.

O g ł o s z e n i e

Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
powyżej 14.000 euro na :

1. Dostawę sprzętu sportowego do hali sportowej,
2. Wyposażenie siłowni
przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w :
Urzędzie Gminy w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. Nr 14
w godz. 8.00 – 15.00,
oraz zamieszczona jest na stronie internetowej www.dzierzgowo.bazagmin.pl

Oferty należy składać do dnia 02.10.2007 roku do godz. 10.00 w:
Urzędzie Gminy Dzierzgowo
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10.30 w:
Urzędzie Gminy w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. Nr 12 (sala konferencyjna)

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena – 100%

Wadium : nie wymagane


Termin wykonania zamówienia do 10 listopada 2007 roku.

Oferenci zostają związani ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 02.11. 2007 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dzierzgowo, dn. 19.09. 2007 r.
Wójt Gminy Dzierzgowo
/Marcin Kołakowski/

Przeczytano: 1919 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit