Archiwum - Przetargi

13 września 2007 20:59

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ciągniko-koparki, rok prod. 1989.

Dzierzgowo, dn. 12.09.2007r.


Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż ciągniko - koparki „Białoruś” IUMZ3 – 6 KM .Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ciągniko-koparki „Białoruś” IUMZ3 – 6 KM, rok. produkcji 1989 – szt. 1, wraz z osprzętem koparko-ładowarkowym.
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w terminie do dnia 27.09.2007r, w godzinach 8.:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku) na placu Urzędu Gminy w Dzierzgowie.
Kryterium oceny ofert jest: cena-100%
Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2007r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2007r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy przetargu na sprzedaż ciągniko - koparki „Białoruś” IUMZ3 – 6 KM, nie otwierać przed 27.09.2007r. godz. 10:30”
na adres :
Urząd Gminy w Dzierzgowie
ul. T. Kościuszki 1,
06-520 Dzierzgowo
pok. nr 14
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną odesłane w stanie nienaruszonym na adres nadawcy.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 31.112,00zł, (trzydzieści jeden tysięcy sto dwanaście złotych, 00/100).
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Dzierzgowie.
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi , którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Odstąpienie przez oferenta, którego oferta została wybrana, od podpisania umowy oznacza przepadek wadium.
Zapłata w całości (nie przewiduje się sprzedaży ratalnej) na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie za nabyty sprzęt zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
Bliższych informacji można uzyskać u Pana Artura Kacprzaka, pok. nr 14, tel. 023-653-30-12. w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Dzierzgowo
/Marcin Kołakowski/

Przeczytano: 2043 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit