Archiwum - Przetargi

04 września 2007 20:59

Unieważnienie przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę oleju opałowego.

Dzierzgowo, dnia 03.09.2007 r.
3411/1/07Postanowienie


Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami ) w związku z prowadzonym postępowaniem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 148770-2007 z dnia 23.08.2007 r. na dostawę oleju opałowego oraz z zaistnieniem okoliczności przewidzianej w art. 93 ust 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych

unieważniam

postępowanie o udzielenie w/w zamówienia

Uzasadnienie

Dnia 23.08.2007 roku wszczęto postępowanie na dostawę oleju opałowego. W dniu składania ofert tj. 03.09.2007 roku, godz. 10°° wpłynęła jedna oferta. Podczas analizy ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że ofertę należy odrzucić z tego względu, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zachodzi więc przypadek uzasadniający unieważnienie postępowanie, o którym mowa w art. 93 ust 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych, który mówi, iż zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającej wykluczeniu.
W tym stanie rzeczy należy postanowić jak we wstępie.

Wójt Gminy Dzierzgowo
/Marcin Kołakowski/

Przeczytano: 1891 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit