Archiwum - Przetargi

18 września 2007 00:39

Przetarg nieograniczony pisemny o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro.

Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie, ul. Jagiellońska 21A, 06-520 Dzierzgowo tel.023-653-30-48 e-mail: p.g.dzierzgowo@wp.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem wskazanym powyżej, (osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
olej opałowy - w przewidywanej ilości 45.000 litrów zgodnie z normami i specyfikacjami.

Dostawy będą miały charakter okresowy, w miarę występujących potrzeb. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych .

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Termin wykonania: dostawy sukcesywnie w okresie 7 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków znajduje się w SIWZ i ogłoszeniu na stronie internetowej www.dzierzgowo.bazagmin.pl

Kryterium oceny ofert: cena brutto- waga kryterium: 100%.

Oferty należy składać do dnia 27 września 2007 roku do godz.10.00 w :
Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo ul. Jagiellońska 21A.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2007 roku o godz.11.00 w:
Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo ul. Jagiellońska 21A.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Przeczytano: 2176 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit