Archiwum - Komunikaty

13 sierpnia 2008 13:54

Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury

Urząd Gminy Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

tel. 0236533012

 

 

 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania:

Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury

 

 

Załącznik nr 6

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

 

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polski z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dzierzgowo uzyskała dotację w wysokości 184 140,00 PLN, część tej dotacji tj. 61 380,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Dzierzgowo Marcin Kołakowski (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

  1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Dzierzgowie dnia 20 sierpnia 2008 roku o godz. 11.00.

 

  1. PROCEDURA

Zgodnie z § pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CCP ((ang.) Community Participation in Procureement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje n t. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 

 

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

  1. Przygotowanie programu  i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury z dostosowaniem do grup i potrzeb społecznych w tym:

      a) organizacja warsztatów muzycznych

      b)organizacja warsztatów plastycznych

      c) organizacja zajęć aerobik

      d)  organizacja zajęć sportowych na hali sportowej (rodzinnych i dla dzieci)

      e) stworzenie miejsca wyposażonego w komputer i dostęp do internetu – „kawiarenka internetowa dla różnych grup wiekowych w tym: prowadzenie edukacji na temat obsługi komputera i działań w ramach sieci internetu.

            Realizacja tych zadań będzie służyć wyrównywaniu szans młodzieży wiejskiej                w dostępie do wiedzy poprzez udział w nowatorskich zajęciach orkiestry muzycznej, zajęciach plastycznych, sportowych a także dostępie do komputera i internetu i w tym osób starszych.

                OFERT CZĘŚCIOWE

               

                Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizacje zadania.

 

            OFERT WARIANTOWE

 

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

                               Termin wykonywania zamówienia: 01.10.2008 – 31.12.2008

 

Zamawiający wyraża zamiar zakontraktowania  całości usług w rozszerzonym czasie realizacji, to znaczy do 31.12.2009 po aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i aktualizacji Planu Działania

 

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Miejscem realizacji zadania jest lokal w Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina pracy usługodawcy

 

  1. UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)

2.      Organizacje kościelne

3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne

4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia JST i im podległe jednostki organizacyjne.

     

       6.   KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

       a)  zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

       b) dysponowanie specjalistami z doświadczeniem w prowadzeniu orkiestr, zajęć plastycznych, zajęć aerobiku i innych zajęć sportowych,  informatycznych

      c) preferowany długoletni okres doświadczenia pracy z młodzieżą (min. 5 lat).

           

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych                w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • CV personelu mającego realizować usługi poświadczonymi kwalifikacjami w ramach: tańca, plastyki, funkcjonowania  chóru, zajęć sportowych, informatyki,
  • oświadczenie potwierdzające dostępność lokalu, gdzie będzie realizowane zadanie.

 

7.   PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

a)      Ocena techniczno – finansowej przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty Urząd Gminy w Dzierzgowie 06-520 Dzierzgowo w terminie do 12 września 2008r. (decyduje data wpływu wniosku) do godz. 15.00.

b)      Oferta będzie ważna przez  30 dni od daty określonej w pkt. a)

c)     Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: „Stworzenie gminnego centrum rozwoju kultury” ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

 

OCENA OFERT

        1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oceny odbywać się będzie w 3 etapach:

            a) Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt.6

            b) Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert)

Przy ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę               z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność  i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę, zgodność              z Programem Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.

            c) Negocjacje szczegółów umowy z wybranym (i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne)

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń tj. dn. 27 sierpnia 2008r.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem (ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

           

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

                W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są                            o skontaktowanie się z  p. Aliną Danutą Sawicką Kierownik GOPS, tel. (023) 653 30 08,                e-mail ugdzierzgowo@bazagmin.pl

 

            9. ZAŁĄCZNIKI

a) Formularz Oferty

b) Wzór Umowy

c) Wzór Sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 2046 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit