Archiwum - Komunikaty

19 września 2007 20:52

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 14.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo, następującej treści:

Dzierzgowo, dn. 14.09.2007r.
7624/8/07

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACHNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust.7 pkt 4 w związku z art.46 ust.1 i art. 56 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 poz .902 z 2006 r z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Pana Witolda Strzelczyk, ul Marszałkowska 58 M 12, 00-545 Warszawa, pełnomocnika PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa z dnia 05.07.2007r.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :
Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo nr 5679/1298 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo.
Inwestor: PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowana inwestycja nie leży na terenie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, inwestycja nie leży w obszarze ochrony konserwatorskiej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :
- średnia gęstość mocy pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 MHz w
miejscach dostępnych dla ludności nie przekroczy dopuszczalnej wartości ustalonej w
wysokości 0,1 W/m2,
- w przypadku realizacji nowych budynków, bądź rozbudowy istniejących w zasięgu oddziaływania anten nadawczych, może wystąpić konieczność zmiany warunków pracy stacji w taki sposób, aby obszary pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych niż graniczne, nie obejmowały swym zasięgiem miejsc dostępnych dla ludzi,
- podstawowe dane techniczne źródeł promieniowania nie jonizującego stacji bazowej:

Typ anteny Azymut Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) Pasmo pracy Max tilt elektryczny* Izotropowa moc promieniowania EIRP
[o] [m n. p. t.] [MHz] [o] [W]
2x BSA 004 110 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
2xBSA 004 230 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
2xBSA 004 350 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
* - dla anteny BSA 004 tilt realizowany przez jej mechaniczne pochylenie.

Typ anteny Średnica Azymut* Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) Częstotliwość pracy Izotropowa moc promieniowania EIRP
[m] [o] [m n. p. t.] [Ghz] [W]
RLA 15-06 0,6 276 56,0 15 3891
* - tolerancja azymutu +/- 10.


4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
- zastosowane zostaną wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące możliwość występowania poważnej awarii mogącej spowodować zagrożenie dla środowiska.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
- w przypadku planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 Prawa Ochrony Środowiska stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- nie dotyczy.


UZASADNIENIE

W dniu 05.07.2007 r. Pan Witold Strzelczyk, zam. ul. Marszałkowska 58 M 12, 00-545 Warszawa, pełnomocnik PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa zwrócił się do Wójta Gminy Dzierzgowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo nr 5679/1298” zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo. Niniejsze przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 10/2.obręb Tańsk-Kiernozy w odniesieniu do której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004r.
Wójt Gminy Dzierzgowo wszczął postępowania powiadamiając o tym fakcie strony, dając również możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz.2573 ze zm.) znajduje się w kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne (§ 2 ust. 1 pkt 7), dlatego Wójt Gminy Dzierzgowo wystąpił do Wojewody Mazowieckiego pismem nr 7624/8/07 z dnia 16.07.2007r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia załączając sporządzony 25 maja 2007r. przez mgr inż. Witolda Tołwińskiego raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wojewoda Mazowiecki, postanowieniem nr WŚR. III. OJ/ 6613-1/935/0 z dnia 09.08.2007r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie warunki uzgodnień zostały zawarte w orzeczeniu decyzji. Z raportu wynika, że:
- średnia gęstość mocy pól elektromagnetycznych o częstotliwościach powyżej 300 Mhz w miejscach dostępnych dla ludzi nie przekroczy dopuszczalnej wartości ustalonej w wysokości 0,1 W/m2. Pola te będą występować w sąsiedztwie systemów antenowych stacji w miejscach niedostępnych dla ludzi.
- pola elektromagnetyczne o wartościach przekraczających dopuszczalne, będą występować wyłącznie w wolnej przestrzeni, w miejscach niedostępnych dla ludzi w związku z czym nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
- stacja bazowa telefonii komórkowej realizowana będzie poza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami Natura 2000.
W dniu 28.08.2007r pismem nr 7624/8/06 poinformowano strony o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każda ze stron miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od otrzymania pisma.
Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i dowodów w sprawie oraz braku sprzeciwu stron orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Dzierzgowo, 14.09.2007r.
Załącznik do decyzji
z dnia 14.09.2007r., sygn. 7624/8/07.


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Dotyczy: Rozbudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Stacja bazowa będzie zlokalizowana na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy o powierzchni 0,0225ha. Otaczający teren jest płaski i stanowi użytki rolnicze. Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 53m.
Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Planuje się w jej ramach:
- wymianę anten sektorowych,
- wymianę anteny radioliniowej,
- położenie kabli antenowych,
- wymianę urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania stacji,
- modernizację zasilania wraz z instalacją elektryczną i odgromową.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Powierzchnia działki nr. ew. 10/2 obręb Tańsk-Kiernozy wynosi 0,0225 ha. Na terenie działki znajdują się urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz wieża stalowa o wysokości 60m. Na wieży stacji bazowej zainstalowane jest 6 anten sektorowych typu Katherin 736 866 umocowane na wysokości 59 m n. p. t. i ustawione odpowiednio na azymut: 110o , 230o i 350o i jedna radioliniowa z grupy RLA 15-06 zamocowana na wysokości 56m n. p. t.

3. Rodzaj technologii.
Przebudowa stacji będzie polegała na dostosowaniu: urządzeń, anten, kabli koncentrycznych i instalacji elektrycznej w celu umożliwienia emisji w trzech systemach GSM900, GSM1800 i UMTS.
W omawianej stacji bazowej docelowo zostaną zamontowane następujące elementy :Typ anteny Azymut Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) Pasmo pracy Max tilt elektryczny* Izotropowa moc promieniowania EIRP
[o] [m n. p. t.] [MHz] [o] [W]
2x BSA 004 110 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
2xBSA 004 230 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
2xBSA 004 350 59,0 900 6 2014
BSA 001 1800 6 4967
2100 8 1910
* - dla anteny BSA 004 tilt realizowany przez jej mechaniczne pochylenie.

Typ anteny Średnica Azymut* Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) Częstotliwość pracy Izotropowa moc promieniowania EIRP
[m] [o] [m n. p. t.] [Ghz] [W]
RLA 15-06 0,6 276 56,0 15 3891
* - tolerancja azymutu +/- 10.4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Nie przewiduje się różnych wariantów przedsięwzięcia, lecz jedynie jedno konkretne rozwiązanie.

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się zużycie wody z sieci wodociągowej dla celów przebudowy oraz funkcjonowania stacji bazowej. Omawiana stacja wyposażona będzie w instalację zasilającą energią elektryczną. W przypadku braku zasilania energia potrzebna do funkcjonowania stacji będzie pobierana z akumulatorów zasilania rezerwowego

6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Inwestor dzięki stałemu nadzorowi nad stacją, będzie mógł w czasie jej użytkowania zmniejszać moc dostarczaną do anten, w związku z czym nastąpi ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Po uruchomieniu stacji każdorazowo po zmianie warunków pracy wykonywane będą pomiary kontrolne rozkładu gęstości pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej. Stacja będzie stale monitorowana i w przypadku awarii powstałe usterki zostaną niezwłocznie likwidowane. Dodatkowo urządzenia stacji będą oznakowane tabliczką ze znakiem promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z zaleceniami PN-74/T-06260-2.

7. Rodzaje i ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska szkodliwych substancji. W trakcie eksploatacji stacji jedynym elementem oddziaływania na środowisko będzie emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w mikrofalowym zakresie częstotliwości (300-300 000 MHz) pochodzące od anten sektorowych radiolinii. Jednakże ze względu na fakt, że pola o gęstościach przekraczających dopuszczalne wartości będą występowały na dużych wysokościach i w wolnej przestrzeni nie będą one stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nadawcze systemy antenowe projektowanej stacji będą tak usytuowane, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do miejsc niebezpiecznych. Obszary oddziaływania o natężeniu pola elektromagnetycznego przekraczającego wartość 0,1W/m2 występować będą w miejscach nie dostępnych dla ludzi i środowiska. Kable antenowe oraz urządzenia nadawczo-odbiorcze będą ekranowane i odpowiednio uziemiane, dlatego nie będą stanowiły źródła promieniowania. W przypadku likwidacji stacji odtworzony zostanie poprzedni stan środowiska.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdującej się w zasięga znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Działka nr. ew . 10/2 położona w obrębie Tańsk-Kiernozy znajduje się poza obszarem Natura 2000.W związku z tym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi. Dokumentacja znajduje się w Urzędzie Gminy w Dzierzgowie, na stanowisku ochrony środowiska, w pok. nr 14.

Przeczytano: 2243 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit