Archiwum - Komunikaty

17 lipca 2007 00:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, dnia 16.07.2007r.
7624/8/07ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zmianami)


zawiadamiam

że w dniu 05.07.2007r. na wniosek pełnomocnika strony (pełnomocnictwo nr C1/4748/07 z dnia 31.03.2007r.) Pana Witolda Strzelczyk reprezentującego PTK CENTERTEL Sp. z. o. o, ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 5679/1298, zlokalizowanej na działce nr 10/2, obręb Tańsk-Kiernozy, gm. Dzierzgowo.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2006, Nr 129 poz. 902, ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie, na stanowisku ochrony środowiska, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przeczytano: 2068 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit