Archiwum - Komunikaty

31 maja 2007 00:34

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 31.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m) , zlokalizowanej na działkach nr ew. 95 i 142 obręb Kitki, gm, Dzierzgowo, następującej treści:Dzierzgowo, dn. 31.05.2007r.
7624/5/2007


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust 1 pkt. 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z2004r., Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,


określam


środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m) , zlokalizowanej na działkach nr ew. 95 i 142 obręb Kitki, gm, Dzierzgowo.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m), z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną o następujących parametrach technicznych:
Klasa drogi - L ,
Kategoria ruchu - KR-1 (najniższa dopuszczona),
Prędkość projektowa - 40 km/h,
Szerokość jezdni - 3.5 m,
Spadek poprzeczny pobocza - 6%
Spadek dwukierunkowy nawierzchni - 2 % na prostej
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr ew. 95 i 142 obręb Kitki, gm, Dzierzgowo..2. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż na etapie rozpatrywania wniosku nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Dzierzgowo teren lokalizacji przedsięwzięcia jest przewidziany jako droga gminna.

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
• Podczas robót budowlanych zastosować objazdy oraz odpowiednie oznakowanie,
• Nie przemieszczanie mas ziemnych w czasie wietrznej pogody,
• Dostawa materiałów budowlanych w ciągu dnia,
• Prowadzenie prac budowlanych emitujących hałas w godz. 6.00 – 22.00,
• Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi,
• Maszyny i urządzenia przetrzymywać na utwardzonych nawierzchniach w celu uniknięcia zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi,
• Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych zewidencjonować i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska,
• Zbilansować masy ziemne wytworzone w trakcie wykopów oraz nie zanieczyszczać wykopów substancjami ropopochodnymi,
• Po zakończeniu inwestycji teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
• przy budowie przedmiotowej drogi gminnej stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie ,
• zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi ,
• inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza , wody , gleby ,
• przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 , ze zm.) oraz ustawy Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 ze zm.).

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Przedsięwzięcie nie zaliczono do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a w przypadku wystąpienia-naprawa i szybkie usuwanie skutków


6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie dotyczy


7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Nie dotyczy


UZASADNIENIE


W dniu 23.03.2007 roku Pan Zdzisław Morawski, Sekretarz Gminy Dzierzgowo wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m) , zlokalizowanej na działkach nr ew. 95 i 142 obręb Kitki, gm, Dzierzgowo. W związku z tym Wójt Gminy w Dzierzgowie zwrócił się z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia i jego ewentualny zakres, gdyż zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dla w/w przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Opinią z dnia 03.04.2007r. sygn. akt RŚ. 7633-27/2007 Starosta Powiatu Mławskiego stwierdził, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.
Postanowieniem z dnia 11.04.2007 roku sygn. akt ZNS-713/30/59/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu w/w opinii na podstawie art. 51, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska postanowieniem z dnia 19.04.2007r.. sygn. akt 7624/5/07 stwierdzono brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 48, ust. 2, pkt. 1 w związku z art. 378, ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy . Prawo ochrony środowiska w toku postępowania uzyskano pozytywne uzgodnienie na realizację w/w przedsięwzięcia.
Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że największe uciążliwości wystąpią w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Ograniczeniem tych uciążliwości będzie wykonywanie prac poza godzinami nocnymi i przy bezwietrznej pogodzie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi. Teren po zakończeniu robót budowlanych zostanie natychmiast uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego. Odpady powstałe podczas prac budowlanych zostaną zewidencjonowane i zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska.
Planowana inwestycja przebiegać będzie przez Zieluńsko - Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
W trakcie funkcjonowania nowej instalacji nie zwiększy się emisja pyłów i gazów do powietrza. Zmniejszy się poziom hałasu ze względu na zmianę konstrukcji nawierzchni drogi. Parametry i zasięg oddziaływania inwestycji czyni zbędnym ustanowienie dodatkowych środowiskowych uwarunkowaniach. Mając na uwadze, iż planowana inwestycja nie naruszy szaty roślinnej, stosunków gruntowo-wodnych, ani pozostałych elementów przyrody i infrastruktury, a ze względu na wykonanie konstrukcji nawierzchni poprawią się walory architektoniczne, ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność jazdy.
Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.POUCZENIE


Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o zgłoszenie przebudowy przedmiotowej drogi. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W związku z tym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi. Dokumentacja znajduje się w Urzędzie Gminy w Dzierzgowie, na stanowisku ochrony środowiska, w pok. nr 14.

Przeczytano: 2051 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit