Archiwum - Komunikaty

10 maja 2007 00:34

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm Dzierzgowo, Dzierzgowo zostało wydane w dniu 04.05.2007r. postanowienie o następującej treści:

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.), w związku z art. 51 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 póz. 902 ze zm.), a także § 3 ust l pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 póz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Jaguszewskiego zam. Szpaki 2, gm. Dzierzgowo,

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm Dzierzgowo.

Uzasadnienie

W dniu 11.04.2007r. Pan Andrzej Jaguszewski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce w miejscowości Szpaki.
Wójt Gminy Dzierzgowo zwrócił się z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu.
Postanowieniem nr RŚ.7633-31/2007 z dnia 18.04.2007r. Starosta Powiatu Mławskiego stwierdził, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.
Postanowieniem nr ZNS-712/33/71/07 z dnia 27.04.2007r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Mławie postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z §3 ust. l, pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Planowana inwestycja nie spełnia przesłanek zawartych w §5 w/w rozporządzenia, a w szczególności nie będą wykorzystywane zasoby naturalne, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować uciążliwości, nie ma także ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Planowana inwestycja nie będzie przebiegać ani nie graniczy z obszarami: wodno-błotnymi, wybrzeży, górskimi, przylegającymi do jezior.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie płyty obornikowej o powierzchni 170m2 i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 136m3. Działka na której ma powstać płyta obornikowa wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce posiada powierzchnię 0,9100 ha. Obornik i gnojówka będą wykorzystywane do nawożenia gruntów właściciela gospodarstwa o powierzchni 54,12ha.
Inwestycja nie będzie przebiegać przez obszar chronionego krajobrazu. Inwestycja zarówno w trakcie budowy jak i późniejszego jej funkcjonowania nie spowoduje ubytków w przyrodzie.

Realizacja w/w przedsięwzięcia prowadzona będzie zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
Inwestycja stworzy niewielkie uciążliwości dla środowiska w trakcie jej realizacji i będą one krótkookresowe. Po realizacji w/w przedsięwzięcie mimo, że będą występowały niewielkie emisje gazów (amoniak, azot) nie będzie stanowić negatywnych oddziaływań dla środowiska. Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne zagospodarowanie obornika i gnojówki, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko gospodarstwa na terenie którego prowadzona jest działalność związana z hodowlą trzody chlewnej.
Zważywszy na powyższe należało orzec jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Przeczytano: 2046 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit