Archiwum - Komunikaty

31 maja 2007 00:34

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 31.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm Dzierzgowo, następującej treści:


Dzierzgowo, dn. 31.05.2007r.
7624/7/2007


DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust 1 pkt. 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm Dzierzgowo..

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o następujących parametrach technicznych:
1.Pojemność szczelnego zbiornika - 136 m3,
2.Powierzchnia płyty do składowania obornika - 170 m2. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm. Dzierzgowo.

2. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg inwestycji określa decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 21.05.2007r. sygn. 7331/26/07

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
•Nie przemieszczanie mas ziemnych w czasie wietrznej pogody,
• Dostawa materiałów budowlanych w ciągu dnia,
• Prowadzenie prac budowlanych emitujących hałas w godz. 6.00 – 22.00,
• Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi,
• Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych zewidencjonować i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska,
• Po zakończeniu inwestycji teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia:
• Eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych do wywozu obornika i gnojowicy zgodnie z instrukcjami obsługi
• Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych,
• Obornik, płynne odchody zwierzęce wykorzystywać we własnym gospodarstwie jako nawóz naturalny.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
• Wykonanie szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności 136 m3,
• Zabezpieczenie zbiornika przed dostępem osób trzecich i zwierząt,
•Wykonanie szczelnej płyty do składowania obornika o powierzchni 170 m2,
• Utwardzenie terenu i dróg dojazdów do płyty i zbiornika.

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Przedsięwzięcie nie zaliczono do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a w przypadku wystąpienia (np. w przypadku wystąpienia nieszczelności zbiornika na płynne odchody zwierzęce)-naprawa i szybkie usuwanie skutków


6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie dotyczy


7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Nie dotyczy

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2007 roku Pan Andrzej Jaguszewski , zam. Szpaki wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce.
W związku z tym Wójt Gminy w Dzierzgowie zwrócił się z wnioskiem do Starosty Powiatu Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia i jego ewentualny zakres, gdyż zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dla w/w przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Postanowieniem z dnia 18.04.2007 roku sygn. akt RŚ. 7633-31/2007 Starosta Powiatu Mławskiego stwierdził, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.
Postanowieniem z dnia 27.04.2007 roku sygn. akt ZNS-712/33/71/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu w/w opinii na podstawie art. 51, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska postanowieniem z dnia 04.05.2007 roku sygn. akt 7624/7/07 stwierdzono brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 48, ust. 2, pkt. 1 w związku z art. 378, ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w toku postępowania uzyskano pozytywne uzgodnienie na realizację w/w przedsięwzięcia.
W trakcie realizacji funkcjonowania inwestycji, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych, nie wpłynie ono na pogorszenie stanu środowiska na terenach położonych w bezpośrednim otoczeniu. Planowane przedsięwzięcie nie leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Korzystne usytuowanie zagrody, w której prowadzona jest hodowla trzody chlewnej: tj. na działce o powierzchni 0,9100 ha otoczonej od strony wschodniej polami uprawnymi należącymi do inwestora oraz drogą gminną i droga powiatową przyczyni się do tego, że uciążliwości wywołane procesami hodowlanymi nie wykroczą poza obszar należący do inwestora. Ponadto nowo wybudowane i funkcjonujące instalacje – płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę przyczynią się do poprawienia jakości otaczającego środowiska i zapobiegną zanieczyszczeniom wód i ziemi.
Z uwagi na powyższe oraz na fakt, że planowane przedsięwzięcie ma funkcjonować w sposób bezpieczny i zgodny z istniejącymi przepisami prawa, postanowiono jak w sentencji.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W związku z tym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi. Dokumentacja znajduje się w Urzędzie Gminy w Dzierzgowie, na stanowisku ochrony środowiska, w pok. nr 14.

Przeczytano: 2136 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit