Ogłoszenia

11 czerwca 2019 14:52 | Ogłoszenia

Zawiadomienie

Dzierzgowo, dnia 29 maja 2019 roku.

OŚR.6220.4.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 t.j.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 29 maja 2019 roku wpłynął wniosek Inwestora – Pana Mariusza Jaguszewskiego,        o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1450 szt. dla tuczników, wraz                z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ew. 106/2 i 105/3, położonych w miejscowości Szpaki gm. Dzierzgowo.

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dzierzgowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Zarzecze 13B,  03-199 Warszawa,  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława.

Jednocześnie informuję, iż do publicznego wglądu został wyłożony raport
o oddziaływaniu na środowisko sporządzony dla przedmiotowego przedsięwzięcia i opracowany przez mgr inż. Andrzeja Kopera, biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, Świadectwo Nr 0201.

            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzgowo, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku,               w godz. od 730 do 1530. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dzierzgowo. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzgowo, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzgowo, przekazano stronom postępowania oraz sołtysowi wsi Stare Łączyno celem podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych                   o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczane są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierzgowie, adres: http://bip.dzierzgowo.pl.

 

Przeczytano: 1370 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit