Ogłoszenia

30 kwietnia 2019 11:53 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o kontynuacji postępowania „Budowa fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo.”

Dzierzgowo, 29.04.2019r.

OŚR.6220.4.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E 

  

 

                       Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),  

 

Wójt Gminy Dzierzgowo podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o  kontynuacji wszczętego postępowania  z dnia 28 marca 2018r. na wniosek Pana Tomasza Zaborowskiego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo.”

W związku z przedłożonym w dniu 26.04.2019r. uzupełnieniem raportu na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji z dnia 23.08.2018r. i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 09.08.2018r. oraz uzupełnieniem do raportu  przedłożonym w dniu 26.04.2019r.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie, ul. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo (pokój nr 14), w  godz. od 7:30 do 15:30, oraz na stronie internetowej https://dzierzgowo.pl/ zakładka „Ogłoszenia”.

a)  składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:

• pisemnie na adres: Urzędu Gminy w Dzierzgowie, ul. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo

• ustnie do protokołu w Urzędu Gminy w Dzierzgowie, ul. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo (pokój nr 14), w  godz. od 7:30 do 15:30,

• drogą elektroniczną na gmina@dzierzgowo.pl

 

                       Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Wójta Gminy Dzierzgowo na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Gospodarstwem Rolnym Wody Polskie w Warszawie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie.

                       Wójt Gminy Dzierzgowo w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.

Przeczytano: 643 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit