Ogłoszenia

03 września 2018 08:40 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Dzierzgowo, dnia 29.08.2018 r.

OŚR.6220.5.2018

 

 

 

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.),

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy bydła o budynek inwentarski obory o wymiarach max. 35x38m, w systemie ściołowym, uwięziowym o obsadę 63DJP, położonego na działce 48/4 w miejscowości Choszczewka.”

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki, I piętro, pokój 14.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o decyzji w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.  Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczane są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierzgowie, adres: http://bip.dzierzgowo.pl.

Wójt Gminy Dzierzgowo

/-/ Rafał Kuciński

Przeczytano: 1104 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit