Ogłoszenia

29 sierpnia 2018 08:32 | Ogłoszenia

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo,28.08.2018r.

OŚR.6220.4.2018

 

 

 

Postanowienie

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017r. z poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Dzierzgowo,

 

postanawia

podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo” zawieszone postanowieniem znak OŚR.6220.4.2018 z dnia 28.08.2018r.

 

Uzasadnienie

W dniu 28.03.2018r. zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Zaborowskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo”. Po zapoznaniu się z ww. wnioskiem oraz karta informacyjna przedsięwzięcia, Wójt Gminy Dzierzgowo , zawiadomieniem z dnia 03.04.2018r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwością zapoznania się z materiałami sprawy.

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił w dniu 03.04.2018r. do ww. instytucji o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie w swojej opinii z dnia 18 kwietnia 2018 roku, Nr ZNS-471.18.2018 wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 20 kwietnia 2018 roku, WOOŚ-I.4220.311.2018.AWI wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 6 kwietnia 2018r. otrzymało wniosek Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  Opinią z dnia 12 czerwca 2018r. (data wpływu: 18.06.2018r) wyraziło zdanie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem postępowania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiska organów opiniujących, Wójt Gminy Dzierzgowo wydał w dniu 28.06.2018r. postanowienie znak: OŚR.6220.4.2018 w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 28.06.2018r. znak: OŚR.6220.4.2018r. postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 09.08.2018r. wnioskodawca przedłożył tutejszemu organowi raport oddziaływania na środowisko opracowany w sierpniu 2018r. przez Panią Małgorzatę Czajkę.

Mając na uwadze, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, postanowiono jak w sentencji niniejszego postępowania.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Przeczytano: 6125 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit