Ogłoszenia

29 sierpnia 2018 08:31 | Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Dzierzgowo, dnia 28.08. 2018 r.

OŚR.6220.4.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 28 marca 2018 roku wpłynął wniosek Inwestora – Pana Tomasza Zaborowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo.”

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił w dniu 03.04.2018r. do ww. instytucji o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie w swojej opinii z dnia 18 kwietnia 2018 roku, Nr ZNS-471.18.2018 wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 20 kwietnia 2018 roku, WOOŚ-I.4220.311.2018.AWI wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 6 kwietnia 2018r. otrzymało wniosek Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  Opinią z dnia 12 czerwca 2018r. (data wpływu: 18.06.2018r) wyraziło zdanie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem postępowania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiska organów opiniujących, Wójt Gminy Dzierzgowo wydał w dniu 28.06.2018r. postanowienie znak: OŚR.6220.4.2018 w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 28.06.2018r. znak: OŚR.6220.4.2018r. postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 09.08.2018r. wnioskodawca przedłożył tutejszemu organowi raport oddziaływania na środowisko opracowany w sierpniu 2018r. przez Panią Małgorzatę Czajkę.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dzierzgowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

Jednocześnie informuję, iż do publicznego wglądu został wyłożony raport
o oddziaływaniu na środowisko sporządzony dla przedmiotowego przedsięwzięcia i opracowany przez Panią Małgorzatę Czajkę

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. w dniach 28.08.2018r.-19.09.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzgowo, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dzierzgowo. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzgowo, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzgowo, przekazano stronom postępowania oraz sołtysowi wsi Stare Łączyno celem podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczane są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierzgowie, adres: http://bip.dzierzgowo.pl.

Przeczytano: 1038 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit