Ogłoszenia

03 września 2018 08:40 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo, dnia 29.08.2018 r. OŚR.6220.5.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:32 | Ogłoszenia

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo,28.08.2018r. OŚR.6220.4.2018 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:31 | Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Dzierzgowo, dnia 28.08. 2018 r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 12:10 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia w załączniku.

czytaj więcej »

06 marca 2015 11:35 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczace współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupu ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja mająca na celu „Poprawę gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo - zadanie II” współfinansowana...

czytaj więcej »

SzybkiPit