Przetargi

06 sierpnia 2014 18:01 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Modyfikacja. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25798-2014 z dnia 31.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok

Urząd Gminy w Dzierzgowie,

ul. Tadeusza Kościuszki 1,

06-520 Dzierzgowo.          

Dzierzgowo, dn. 06.08.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  25798-2014 z dnia 31.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok

MODYFIKACJA

W treści SIWZ

Urząd Gmina w Dzierzgowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), CPV 66.11.30.00-5, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu planowanego deficytu budżetowego na 2014 rok .

Zakres modyfikacji jest następujący:

W ogłoszeniu jest:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości  300.000zł /słownie: trzysta tysięcy złotych /, CPV 66.11.30.00-5, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego.

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości  300.000zł /słownie: trzysta tysięcy złotych /, CPV 66.11.30.00-5, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.  Nowe terminy są następujące:

Termin składnia ofert: 13.08.2014 do godziny 10:10

Termin otwarcia ofert: 13.08.2014 o godzinie 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Robert Jeliński

Wójt Gminy Dzierzgowo

Przeczytano: 862 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit