Przetargi

02 listopada 2020 12:26 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady.

Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym. Ponadto na działce znajdują się ruiny wiaty pięciosegmentowej i pozostałość po garażu wolnostojącym. Budynek gospodarczo-garażowy  to wiata żelbetowa pokryta eternitem falistym ze ścianami osłonowymi z płyt betonowych prefabrykowanych i cegły. Posadzka betonowa powybijana zniszczona, okien i drzwi brak. Wrota garażowe drewniane z ubytkami, w złym stanie. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczo-garażowego ok. 120,24 m2. Po garażu wolnostojącym pozostał tylko fragment ściany szczytowej, a wiata pięciosegmentowa o pow. 64,05 m2 znajduje się w stanie ruiny. Działka ma kształt mocno wydłużony, krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej, dłuższym zaś do drogi gruntowej wewnętrznej. Działka ma dostęp do wodociągu wiejskiego i energii elektrycznej.

Przedmiotowa działka zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w części na terenie oznaczonym symbolem KDW teren drogi wewnętrznej (tj. pas gruntu szerokości około 4,00 m wzdłuż drogi wewnętrznej) w części około 0,10 ha na terenie oznaczonym symbolem 7RM/MN/U teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi oraz w części na terenie oznaczonym symbolem KD teren drogi gminnej ( tj. pas gruntu szerokości około 4,00 m wzdłuż drogi gminnej). Pozostała część działki nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00046251/0.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Osoby, o których w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości nie złożyły wniosku o nabycie tej nieruchomości w terminie określonym w wykazie nieruchomości.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Cena nieruchomości 17.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  3.400,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

 

 

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do  3 grudnia  2020 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Część działki Nr 21 o pow. 0,7200 ha położonej w miejscowości Zawady  nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego stanowi ona grunty rolne. Z uwagi na fakt, iż powierzchnia działki jest mniejsza niż 1 ha  przepisy ust. 1 i 2 art. 2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) nie dotyczą nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić w przypadku gdy Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Zgodnie z art. 2b ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)  nabywca nieruchomości rolnej przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia nieruchomości nie może zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom przedmiotowej nieruchomości.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 03.11.2020 r. do dnia 08.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl oraz na BIP.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

                                                                                             

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 53 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit