Przetargi

01 lipca 2020 08:39 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo

 

Przedmiotowa działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona jest w miejscowości Dzierzgowo. Jest to niezabudowana nieruchomość. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się ona na terenie oznaczonym symbolem 11U/Up teren usług publicznych i usług nieuciążliwych. Działka ma dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00034196/9.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości 29.400,00 zł.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.880,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2020  r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 28 lipca 2020 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

                                                                                                     

Wójt Gminy

Rafał Kuciński

Przeczytano: 127 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit