Przetargi

18 września 2019 16:26 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o pow. 0,0700 ha położona w miejscowości Ruda

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o pow. 0,0700 ha położona w miejscowości Ruda

 

Przedmiotowa działka zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w części około 200 m2 na terenie oznaczonym symbolem 7U - teren usług publicznych, w części około 400 m2  na terenie oznaczonym symbolem 4RM/MN/U - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. w pozostałej części działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem KD- teren drogi gminnej (pas ruchu około 4 m przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej). W najbliższym sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa siedliskowa, usługowa i grunty rolne.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00034196/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości 6.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2019  r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 17 października 2019 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 18.09.2019 r. do dnia 22.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl oraz na Biuletynie Informacji Publicznej.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

                                                                                                      

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 404 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit