Przetargi

06 grudnia 2018 11:41 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Zmiana ogłoszenia - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, 06.12.2018r.

OŚR.271.2.2018

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

 

Gmina Dzierzgowo działając zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 656443-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.  poprzez zmianę zapisu określonego w sekcji II, pkt. 8  w następujący sposób:

1) W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31

Wobec powyższego przy wycenie wartości zamówienia proszę przyjąć poniższe uśrednione, ilości odpadów:

L.p

Rodzaj odpadów

Przewidywana ilość w trakcie trwania umowy

1

2

3

 1.  

niesegregowane odpady komunalne

350 Mg

 1.  

papier i tektura

10 Mg

 1.  

tworzywa sztuczne

4 Mg

 1.  

szkło bezbarwne i kolorowe

4 Mg

 1.  

opakowania wielomateriałowe

4 Mg

 1.  

odpady biodegradowalne

2,5 Mg

 1.  

przeterminowane leki

0,1 Mg

 1.  

chemikalia: resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz opakowań po nich, odpadów zawierających rtęć itp

0,5 Mg

 1.  

zużyte baterie i akumulatory

0.5  Mg

 1.  

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 Mg

 1.  

meble i inne odpady wielkogabarytowe

15 Mg

 1.  

odpady budowlane i rozbiórkowe

5 Mg

 1.  

zużyte opony

0,5 Mg

                                                                                                        Wójt Gminy Dzierzgowo

                                                                                                           /-/ Rafał Kuciński

Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit