Przetargi

28 września 2018 13:12 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dzierzgowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dzierzgowo

 

Dzierzgowo dn. 28.09.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Zamawiający - Gmina Dzierzgowo ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty na: – „Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dzierzgowo w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kościuszki1, 06-520 Dzierzgowo

tel. 023 653 30 12, fax. 023 653 32 26

http://www.dzierzgowo.pl

e-mail: gmina@dzierzgowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530

NIP: 569-17-60-005

REGON: 130378083

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dzierzgowo w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-280/18 z dnia 31.08.2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania:

 

 

 1). Bosak teleskopowy dielektryczny do 20 000 V- 3 szt.

Teleskopowy bosak dielektryczny nieprzewodzący prądu do 20 000 V z bezstopniową regulacją

długości – blokada wysuwu możliwa na wszystkich pozycjach oraz teleskopową konstrukcją.

Budowa: hak – ze stali węglowej, teleskopowa konstrukcja – włókno szklane .

 

2). Agregat prądotwórczy FH 5001 – 1 szt.

Moc znamionowa 4,3 kVA/4,3 kW

Napięcie 230 V

 

3). Zestaw do oznakowania terenu akcji – 4 szt.

Zestaw powinien składać się pachołków drogowych składanych w ilości 2 sztuk, lampy drogowej szt. 2 i znaku podstawowego „uwaga wypadek”

 Specyfikacja techniczna:

- wysokość 75cm,

- lampka w pachołku (światło migające o widoczności min. 300m),

- do każdego pachołka pokrowiec PCV, baterie (2 x AAA),

- wodoodporność,

 

4). Pilarka spalinowa do drewna – 2 szt.

Moc kW/KM 23/2,6

Pojemność skokowa cm3 ok. 50,2

Ciężar 5,6 kg

 

5). Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 zestaw

Zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy, specyfikacja techniczna:

- Średnica 25-39 cm

- Średnica 40-45 cm

- materiał pięciowarstwowy,

- impregnowane taśmy,

- klamry zabezpieczające,

- torba transportowa.

 

6). Latarka akumulatorowa – 3 szt.

- moc światła – min. 175 lm,

- zasięg światła – min. 405m.

- latarka zawiera pasek na ramię.

 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Urzędu Gminy
w Dzierzgowie, ul. Tadeusz Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu.

 

  III. Rodzaj zamówienia – dostawy

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa,

 2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy.

 3. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: do dnia 25.10.2018 roku.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

2. Cena oferty  musi być podana w PLN cyframi i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w druku oferty.

6. Koszty dostawy sprzętu należy wkalkulować  w ceny jednostkowe dostawy.

7. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w iloś­ciach, określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach, spowoduje odrzucenie oferty.

8. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w ce­nach jednostkowych.

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji druku oferty.

10. Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

 V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszeniu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia  właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

1/ formularz oferty,

2/ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

 Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Dzierzgowie pok. nr 6 (sekretariat)  w terminie do dnia  08.10.2018 r. do godz. 1000, otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2018 r. o godz.1030 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.  

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone wykonawcy bez ich otwierania.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją ”Oferta w postępowaniu na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w gminie Dzierzgowo” nie otwierać przed dniem 08.10.2018 r. godz. 1000. 

 

Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

VII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści ofertowego zaproszenia do składania ofert,

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego.

 

 VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 IX. Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

6) w przypadku oferty przewyższającej środki uzyskane w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji celem ustalenia ceny ostatecznej. W przypadku braku porozumienia zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

 Osoby upoważnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Dzierzgowie: Ilona Adamiak, tel. (0 23) 653 31 56,

 

 Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy

 
                                                                                                                                 

                                                                                

Przeczytano: 514 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit