Przetargi

27 czerwca 2018 12:31 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo

Wójt Gminy Dzierzgowo, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania   prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro :

1. Przedmiotem zamówienia jest   opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej   przebudowy i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo.

  Planowany zakres robót: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg na płytki gresowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowej łazienki, wykonanie ścian w łazience i w części zaplecza kuchennego z płytek ceramicznych, rozważyć wymianę pokrycia dachowego na płyty PW ( sprawdzić stropy i więźbą dachową), ocieplenie budynku oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego (struktury), malowanie wewnętrzne wraz z uzupełnieniem tynków, rozważyć sposób ogrzewania budynku, zadaszenie nad drzwiami wejściowymi, dojścia  do budynku świetlicy oraz garaży przewidzieć utwardzone z kostki betonowej

2. Zakres prac, oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym  oferowaną ceną obejmuje:

-  Dokumentację budowlaną należy wykonać w formie papierowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i modernizacji  budynku  świetlicy w Dzierzgowie  - 4 egz.

b) kosztorys inwestorski - 1 egz.

c) zbiorcze zestawienie kosztów wraz z tabelą elementów scalonych – 1 egz.

d) przedmiar robót opracować w elementach - 1 egz.

e) instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 egz.

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - 1 egz.

g) audyt energetyczny – 2 egz.

- Dokumentację budowlaną należy również dostarczyć w dwóch egzemplarzach w postaci pliku   zapisanego na nośniku CD-R zbiór w formacie Portale Document Format (PDF).

3.Zaleca się aby oferenci  dokonali wizji miejsca zlecenia celem sprawdzenia, warunków i zakresu wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

4.Koszty  wizji miejsca projektowanego obiektu poniesie oferent.

Termin realizacji zamówienia 17.08.2018 rok.

 

W przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, proszę o przekazanie wypełnionego formularza oferty oraz parafowanego przez Państwa projektu umowy na adres:

 

Urząd Gminy w Dzierzgowie,

06-520 Dzierzgowo,

ul. T. Kościuszki 1

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której winien znajdować się adres Zamawiającego i oznaczenie zamówienia:

Opracowanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo

Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2018 roku o godzinie 1000.

Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena -100%

Wygra oferta oferująca najniższą cenę.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, na warunkach określonych w projekcie.

Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Zdzisław Morawski, tel. 500 173 278.

Przeczytano: 786 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit