Przetargi

09 kwietnia 2018 13:46 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie  na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie

Przedmiot wydzierżawienia i oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140

Obręb geodezyjny: Stare Brzozowo

KW Nr PL1M/00018072/6

Powierzchnia

Powierzchnia pomieszczeń znajdujących się w części szkolnej 608,79 m2

Powierzchnia piwnicy 133,02 m2

wraz z przypadającym udziałem w gruncie wynoszącym 74181/96609

Przeznaczenie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dzierzgowo Nr 51/X/2007 z dnia 12.11.2007 r. przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 4UP – teren usług publicznych

Okres dzierżawy

15 lat

Cena wyjściowa czynszu

Działalność kulturalna, oświatowa i sportowa - 2,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie

W przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 5 lutego 2018 r. tj.:

Działalność opiekuńcza i lecznicza oraz ochrona zdrowia – 0,50 zł netto za 1 m2 miesięcznie

Wydzierżawiający zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2017 poz. 1221).

Opłaty eksploatacyjne

C.O. części dzierżawionej spoczywać będzie na dzierżawcy.

Zużycie zimnej wody oraz wywóz nieczystości dzierżawca będzie ponosił we własnym zakresie

Opłaty za energię elektryczną dzierżawca będzie ponosił we własnym zakresie

Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

 Miesięcznie

 

Szczegółowy opis nieruchomości:

Budynek szkoły posadowiony jest na fundamentach z betonu. Ma on dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Stropy prefabrykowane. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty blachą ocynkowaną. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i C.O. Wydzierżawiana nieruchomość nie posiada zbiornika na nieczystości ciekłe. Istniejąca kotłownia C.O. odłączona. Podłogi na korytarzach z lastryko w salach lekcyjnych deski w sali gimnastycznej parkiet. Stolarka okienna drewniana po widocznej eksploatacji, drzwi wewnętrzne płytowe niskiej jakości. W szczycie budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne nie podlegające dzierżawie .

Pozostałe warunki

Przystosowanie pomieszczeń w części szkolnej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym nakłady finansowe obciążają Dzierżawcę. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub stosownych decyzji właściwych organów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej spoczywa na Dzierżawcy. W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania pełnej dokumentacji i poniesienia związanych z tym kosztów.

Dzierżawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia  jednego pomieszczenia wraz z dostępem do łazienki na parterze budynku na potrzeby Gminy związane z przeprowadzaniem wyborów i zebrań wiejskich.

Informacje uzupełniające:

  1. Nakłady konieczne lub ulepszenia poczynione przez przyszłego dzierżawcę, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu lub zwrotu ich wartości od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.
  2. Dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów ( energia elektryczna ,odpady komunalne itp. na podstawie umów zawartych z dostawcami).
  3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Dzierzgowo a oferentem wybranym w przetargu.

Cenę wywoławczą stanowi cena wyjściowa czynszu:

1)      Działalność kulturalna, oświatowa i sportowa - 2,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie.

2)      W przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 5 lutego 2018 r. tj.: działalność opiekuńcza i lecznicza oraz ochrona zdrowia – 0,50 zł netto za 1 m2 miesięcznie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego nie obejmuje opłat za dostawę mediów i podatku od nieruchomości.

 Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, sala konferencyjna o godz. 900.

V. Wadium w  wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 7.05.2018 roku do kasy Urzędy Gminy w Dzierzgowie do godziny 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na zawieranie umów,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 09.04.2018 do dnia 11.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl oraz na BIP.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

                                                                                                       

 

Przeczytano: 694 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit