Przetargi

15 stycznia 2018 14:50 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 231 o pow. 0,3800 ha położona w miejscowości Dobrogosty.

Zabudowana działka gruntowa będąca własnością Gminy Dzierzgowo położona we wsi Dobrogosty o pow. 0,38 ha.

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym. Budynek byłej szkoły murowany z cegły, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym na którym znajduje się część mieszkalna. Budynek pochodzi prawdopodobnie z lat międzywojennych. Powierzchnia zabudowy 198 m2. Strop drewniany. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym . Podłogi z desek. Stolarka okienna drewniana zniszczona, na poddaszu dwa okna PCV.

W budynku jest instalacja elektryczna i wodociągowa doprowadzona do mieszkania na poddaszu. Brak centralnego ogrzewania w budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Na działce znajduje się także murowany budynek gospodarczy i drewniana wiata.

Działka posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej, wodociągu i energii elektrycznej.

 

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr PL1M/00018076/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem 11MN/U - teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 48.400,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 9.680,00 zł.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 września 2017 r. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 listopada 2017r. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Rokowania odbędą się w dniu 22 lutego 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16 lutego 2018 roku w  sekretariacie Urzędzie Gminy Dzierzgowo  ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo z dopiskiem „Rokowania na zbycie nieruchomości Dobrogosty”

Zgłoszenie powinno zawierać :

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia zgłoszenia;

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

 

Zaliczkę w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 16 lutego 2018 roku do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Uczestnicy rokowań są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia zaliczki,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do rokowań należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej zaliczkę należy wnieść przez oboje małżonków. W rokowaniach wymagana jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie zwykłego pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego na rokowaniach małżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z rokowaniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 16.01.2018 do dnia 22.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl oraz na BIP.

Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.                                                                                                      

Wójt Gminy

Rafał Kuciński

Przeczytano: 852 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit