Przetargi

22 sierpnia 2017 10:25 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 231 o pow. 0,3800 ha położona w miejscowości Dobrogosty.

 

Zabudowana działka gruntowa będąca własnością Gminy Dzierzgowo położona we wsi Dobrogosty o pow. 0,38 ha.

 

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr PL1M/00018076/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem 11MN/U - teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

 

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym.

 

Budynek byłej szkoły murowany z cegły, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym na którym znajduje się część mieszkalna. Budynek pochodzi prawdopodobnie z lat międzywojennych. Powierzchnia zabudowy 198 m2. Strop drewniany. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym . Podłogi z desek. Stolarka okienna drewniana zniszczona, na poddaszu dwa okna PCV. W budynku jest instalacja elektryczna i wodociągowa doprowadzona do mieszkania na poddaszu. Brak centralnego ogrzewania w budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Na działce znajduje się także murowany budynek gospodarczy i drewniana wiata.

Działka posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej, wodociągu i energii elektrycznej.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

 

Cena nieruchomości 121 000,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.200,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 21 września 2017 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie zwykłego pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

                                                                                                                 

Wójt

Rafał Kuciński

 

Przeczytano: 907 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit