Przetargi

25 lipca 2017 09:35 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/3 o powierzchni 0,6046 ha położona w miejscowości Tańsk-Kiernozy.

Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek murowany, posadowiony na fundamentach betonowych nie podpiwniczony o powierzchni 450 m2. Stropodach jednospadowy pokryty papą. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Dach przecieka, ściany,  sufity  zawilgocone i zagrzybione. Podłoga z płytek PCV całkowicie zniszczona. Stolarka zdekompletowana, a ta która pozostała nie nadaje się do użytku. Część cegieł zlasowana. W budynku nie ma instalacji technicznych. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej i wody z istniejących przyłączy.

Przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenie oznaczonym symbolem 1Up – teren usług publicznych.

Działka ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00018074/0.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena nieruchomości  18.600,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.720,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2016 r.

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 18 października 2016 r.

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 21 marca 2017 r .

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

II. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

III. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest ona obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu  30 sierpnia  2017 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, sala konferencyjna.

V. Wadium w  wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 25 sierpnia 2017 roku do kasy Urzędy Gminy w Dzierzgowie do godziny 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty  sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

Wójt

Rafał Kuciński


Przeczytano: 767 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit