Przetargi

14 lutego 2017 16:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza trzeci przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/3 o powierzchni 0,6046 ha położona w miejscowości Tańsk-Kiernozy.

Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek murowany, posadowiony na fundamentach betonowych nie podpiwniczony o powierzchni 450 m2. Stropodach jednospadowy pokryty papą. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Dach przecieka, ściany,  sufity  zawilgocone i zagrzybione. Podłoga z płytek PCV całkowicie zniszczona. Stolarka zdekompletowana, a ta która pozostała nie nadaje się do użytku. Część cegieł zlasowana. W budynku nie ma instalacji technicznych. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej i wody z istniejących przyłączy.

Przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenie oznaczonym symbolem 1Up – teren usług publicznych.

Działka ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00018074/0.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena nieruchomości  21.700,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.340,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2016 r.

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 18 października 2016 r.

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

II. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 221  o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Wasiły.

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły.

Przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenie oznaczonym symbolem 2RM/MN/U – teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Działka ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu. Kształt działki zbliżony do trójkąta nie jest korzystny dla ustalonego przeznaczenia działki.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta Nr PL1M/00059343/6.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena nieruchomości 6.720,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.344,00 zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2016 r. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 18 października 2016 r.

Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

III. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

IV. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Dzierzgowo i nie są obciążone żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

V. Przetargi odbędą się w dniu  21 marca  2017 roku w budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, sala konferencyjna:

na nieruchomość Nr 10/3 o pw. 0,6046 ha położoną w miejscowości Tańsk-Kiernozy                     o godz. 900.

na nieruchomość Nr 221 o pow. 0,1300 ha położoną w miejscowości Wasiły o godz. 945.

VI. Wadium w  wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 16 marca 2017 roku do kasy Urzędy Gminy w Dzierzgowie do godziny 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty  sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji na temat poszczególnych przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 1078 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit