Przetargi

14 lutego 2017 16:26 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg.

Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy, murowany ze szlaki i cegieł, posadowiony na fundamentach betonowych nie podpiwniczony o powierzchni 215 m2. Strop drewniany z podsufitką z płyty paździerzowej. Dach kopertowy pokryty papą. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Spowodowało to znaczne zniszczenie elementów budynku. Dach przecieka, ściany, sufit zawilgocone i zagrzybione. Podłoga z desek miejscowo zarywa się. Stolarka nie nadaje się do użytku. W budynku nie ma instalacji technicznych.

Dojazd do działki drogą gminną. Działka ma dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

Przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenie oznaczonym  8 Up – teren usług publicznych i usług nieuciążliwych.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta
nr PL1M/00034196/9.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena nieruchomości  45.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 7 października 2016 r. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 20 marca 2017 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 930 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit