Przetargi

08 lutego 2017 08:30 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Dzierzgowo, dn. 08.02.2017r.

PPI.032.1.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Dzierzgowo, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania   prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro :

1. Przedmiotem zamówienia jest   opracowanie dokumentacji  technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

  Budynek wolnostojący, jednopiętrowy, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

  Dane ogólne :

  - kubatura budynku 2.722 m3,

  - powierzchnia zabudowy 247,5 m2,

  - powierzchnia użytkowa 407,8 m2.

  Wyposażenie w instalację : instalacja elektryczna, instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna.

  Dane techniczne :

  - ściany fundamentowe – betonowe gr. 40 cm,

  - ściany zewnętrzne nośne gr. 38 cm murowane,

  - ściany zewnętrzne samonośne gr. 30 cm,

  - nadproża prefabrykowane,

  - strop prefabrykowany typ DZ-3,

  - pokrycie dachowe papą asfaltową,

  - tynki zewnętrzne cementowo – wapienne, nakrapiane,

  - stolarka okienna PCV

2. Zakres prac, oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym  oferowaną ceną obejmuje:

- projekt zmiany pokrycia dachowego ( do rozważenia zmiana konstrukcji dachu),

- audyt energetyczny,

- projekt elewacji

-  Dokumentację budowlaną należy wykonać w formie papierowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie  - 4 egz.

b) kosztorysy inwestorskie - 1 egz.

c) zbiorcze zestawienie kosztów wraz z tabelą elementów scalonych – 1 egz.

d) przedmiar robót opracować w elementach - 1 egz.

e) instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 egz.

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - 1 egz.

g) audyt energetyczny – 2 egz.

- Dokumentację budowlaną należy również dostarczyć w dwóch egzemplarzach w postaci pliku   zapisanego na nośniku CD-R zbiór w formacie Portale Document Format (PDF).

3.Zaleca się aby oferenci  dokonali wizji miejsca zlecenia celem sprawdzenia, warunków i zakresu wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

4.Koszty  wizji miejsca projektowanego obiektu poniesie oferent.

W przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, proszę o przekazanie wypełnionego formularza oferty oraz parafowanego przez Państwa projektu umowy na adres:

Urząd Gminy w Dzierzgowie,

06-520 Dzierzgowo,

ul. T. Kościuszki 1

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której winien znajdować się adres Zamawiającego i oznaczenie zamówienia:

Opracowanie dokumentacji  technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2017 roku o godzinie 1000.

Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena -100%

Wygra oferta oferująca najniższą cenę.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, na warunkach określonych w projekcie.

Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Józef Florczak, tel. (23) 653 30 12.

 Załączniki ;

  1. Formularz  oferty
  2. Projekt umowy                                                                                     Wójt Gminy Dzierzgowo

                                                                                                                   /-/Rafał Kuciński

Przeczytano: 1110 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit