Przetargi

04 grudnia 2014 10:00 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 251243 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2014 12:43 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Dzierzgowo: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 284948 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2014 11:21 | Przetargi

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok

Dzierzgowo, dn. 08.08.2014 r. Urząd Gminy w Dzierzgowie Ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obs

czytaj więcej »

SzybkiPit