Komunikaty

12 kwietnia 2018 13:19 | Komunikaty | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

Dzierzgowo, 11.04.2018 r.

Sprawozdanie  Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), oraz  Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Wójt Gminy Dzierzgowo przedkłada Radzie Gminy Dzierzgowo sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

           Roczny programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok uchwalony został uchwałą Nr 84/XVII/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ponadto współpraca powinna odbywać się  na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 złotych. Przeprowadzono 1 konkurs ofert.

            Konkurs ofert  został ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 1 września 2017 r.  w ramach realizacji zadania pt. „Podniesienie poziomu i polepszenie warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej”.

Organizacja, która złożyła swoją ofertę to : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”

Nazwa zadania: Podniesienie poziomu i polepszenie warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej.

W ramach realizacji zadania zakupiono: Bęben maszynowy, buławę marszową, batutę korkową, pasy do noszenia instrumentów, zestaw tomów z nosidłem, uzupełniono umundurowanie orkiestry, zakupiono również stroiki do instrumentów. Opłacono także podróż służbową tamburmajorów na warsztaty, które odbyły się w Nadarzynie.

Wnioskowana kwota: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Termin realizacji zadania: 21.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

           Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”  zgodnie z zawartą umową Nr 1/2017 z dnia 16 października 2017 r. w całości rozliczyło się przyznanej kwoty na realizację zadania publicznego w dniu 25.01.2018 r. złożyło również sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 234 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit