Komunikaty

22 czerwca 2016 16:12 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE &nbs

czytaj więcej »

16 czerwca 2016 20:36 | Komunikaty

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego...

czytaj więcej »

31 maja 2016 13:07 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dzierzgowo, dnia 31 maja 2016 roku OŚR.6220.3.2016 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 33 ust. 1 i art....

czytaj więcej »

25 kwietnia 2016 16:00 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nbs

czytaj więcej »

07 kwietnia 2016 15:21 | Komunikaty

URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie...

czytaj więcej »

21 marca 2016 14:02 | Komunikaty

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż

Niniejszym informuję, że poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż ozimych mogą składać wnioski o oszacowanie strat (wniosek w załączeniu) w terminie 31 marca 2016 roku, przed przesianie plonu dotkniętego klęska. Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte...

czytaj więcej »

17 marca 2016 14:51 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polagajacego na przebudowie drogi gminnej Dobrogosty-Kitki

OŚR.6220.2.2016 Dzierzgowo, dnia 17.03.2016r. Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 lutego 2016 17:38 | Komunikaty

10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek

CHOROBY NEREK - MORDERSTWO DOSKONAŁE DZIECI ZAGROŻONE SCHORZENIAMI NEFROLOGICZNYMI OD PIERWSZYCH CHWIL ŻYCIA 10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek

czytaj więcej »

29 lutego 2016 17:12 | Komunikaty

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2016 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. Wójt...

czytaj więcej »

SzybkiPit