Komunikaty

10 listopada 2016 14:57 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

W dniu 14 listopada o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu...

czytaj więcej »

02 września 2016 16:18 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE &nbs

czytaj więcej »

01 sierpnia 2016 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 28.07.2016r. OŚR.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udos

czytaj więcej »

28 lipca 2016 19:54 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 02.08.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 16:12 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE &nbs

czytaj więcej »

16 czerwca 2016 20:36 | Komunikaty

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego...

czytaj więcej »

31 maja 2016 13:07 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dzierzgowo, dnia 31 maja 2016 roku OŚR.6220.3.2016 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 33 ust. 1 i art....

czytaj więcej »

25 kwietnia 2016 16:00 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nbs

czytaj więcej »

SzybkiPit