Komunikaty

03 lutego 2017 08:07 | Komunikaty

XX sesja Rady Gminy Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 1400 w sali gimnastycznej budynku Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie , ul. Jagiellońska 21 A odbędzie się XX sesja Rady Gminy...

czytaj więcej »

26 stycznia 2017 10:25 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo.

Urząd Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie...

czytaj więcej »

28 grudnia 2016 16:35 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XIX Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 14:57 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

W dniu 14 listopada o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu...

czytaj więcej »

02 września 2016 16:18 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2016 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 28.07.2016r. OŚR.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 19:54 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 02.08.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

SzybkiPit