Najnowsze wiadomości

11 czerwca 2019 14:52 | Ogłoszenia

Zawiadomienie

Dzierzgowo, dnia 29 maja 2019 roku. OŚR.6220.4.2019 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. 79...

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 14:51 | Ogłoszenia

Zawiadomienie

Dzierzgowo, 10.06.2019r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 13:38 | Aktualności

„Możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich” 15 czerwca 2019 r.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI „Możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich” 15 czerwca 2019 r. CENTRUM EDUKACYJNO – KONFERENCYJNE MODR ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU UL. H. SIENKIEWICZA 11, 09-100 PŁOŃSK

czytaj więcej »

24 maja 2019 13:18 | Aktualności

Informacja na temat mozliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych

WYMIANA KOTŁÓW program dofinansowania do 80 % inwestycji Wójt Gminy Dzierzgowo informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze...

czytaj więcej »

SzybkiPit