Projekt systemowy Województwa Mazowieckiego.

2014-10-02


Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość””, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego partnerem jest Gmina Dzierzgowo.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania:

 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie i Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

SzybkiPit