Komunikaty

20 czerwca 2017 17:04 | Komunikaty | Źródło: BIP - Dzierzgowo

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad:                                                                                                     
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z   XXII i XXIII  sesji Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok
4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za 2016 rok
a)Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy
b)Zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za rok 2016
c)Dyskusja
d)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
e)Złożenie przez komisję Rewizyjna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzgowo.
f)Wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej .
g)Głosowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzgowo
h)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o pow. 44 m2 położonego w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dzierzgowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 na czas  nieoznaczony.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 137/4 położonej w miejscowości Krery..
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 231 położonej w miejscowości Dobrogosty
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzgowo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagradzania za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu
15.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
16.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
17.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
18.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Jarosław Kowalski

 

Przeczytano: 391 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit