Najnowsze wiadomości

15 lipca 2016 14:03 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nietuchomości. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno. Na działce Nr 54 znajdują się ruiny budynków...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 13:01 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Utraty

Dzierzgowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo Utraty Numer ogłoszenia: 119583 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

25 czerwca 2016 14:45 | Aktualności

Szanowni rolnicy, drogie dzieci

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo!

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 16:12 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

16 czerwca 2016 20:36 | Komunikaty

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego...

czytaj więcej »

06 czerwca 2016 16:38 | Aktualności

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego...

czytaj więcej »

31 maja 2016 13:07 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dzierzgowo, dnia 31 maja 2016 roku OŚR.6220.3.2016 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 33 ust. 1 i art....

czytaj więcej »

SzybkiPit