Najnowsze wiadomości

01 sierpnia 2016 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 28.07.2016r. OŚR.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 19:54 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 02.08.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

27 lipca 2016 09:50 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Adres...

czytaj więcej »

15 lipca 2016 14:03 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nietuchomości. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno. Na działce Nr 54 znajdują się ruiny budynków...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 13:01 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Utraty

Dzierzgowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo Utraty Numer ogłoszenia: 119583 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

25 czerwca 2016 14:45 | Aktualności

Szanowni rolnicy, drogie dzieci

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo!

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 16:12 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

16 czerwca 2016 20:36 | Komunikaty

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego...

czytaj więcej »

SzybkiPit